Gor
Univerza v Mariboru

5. Detektivska zbornica Republike Slovenije

Detektivska zbornica Republike Slovenije je članska organizacija in predstavlja združenje vseh slovenskih detektivov, ki imajo veljavno licenco za opravljanje detektivske dejavnosti (»Zakon o detektivski dejavnosti [ZDD-1]«, 2011). Zbornica je bila ustanovljena dne 21. 10. 1994, na prvi ustanovni skupščini Detektivske zbornice RS. Na ta dan je bil sprejet statut, simbol zbornice in izvoljeno prvo vodstvo (Detektivska zbornica Republike Slovenije [DeZRS], n. d. b).
Gre za pravno osebo javnega prava, ki jo zastopa in predstavlja predsednik zbornice. Članstvo v zbornici je obvezno za vse detektive, ki detektivsko dejavnost opravljajo a) samostojno kot svoboden poklic, b) kot podjetnik posameznik ali c) kot zaposleni pri pravni ali fizični osebi, ki ima v Poslovnem registru vpisano detektivsko dejavnost (DeZRS, 2014).

Zbornica v okviru svojih nalog skrbi za:

- ugled, verodostojnost in razvoj detektivske dejavnosti;
- spremlja in obravnava delo ter problematiko detektivov;
- zastopa poklicne in socialne interese detektivov;
- ureja disciplinsko odgovornost detektivov (npr. kršitve poklicnih dolžnosti);
- opravlja druge z zakonom, drugimi predpisi, statutom in akti zbornice določene naloge (DeZRS, 2014).

Detektivska zbornica je sestavljena je v osnovi sestavljena iz petih organov:

- skupščine;
- upravnega odbora;
- predsednika;
- nadzornega odbora in
- častnega razsodišča (DeZRS, 2014).

Poleg teh organov, pa lahko skupščina ali upravni odbor ustanovita dodatne komisije in odbore, kot svoja delovna telesa. Detektivska zbornica je trenutno sestavljena iz skupščine in sedmih organov, ki so bili izvoljeni na seji skupščine, dne 3. 2. 2017 – prikazano v spodnjem organigramu (DeZRS, n. d. c).

 

Organigram 1: Izvoljeni organi Detektivske zbornice Republike Slovenije

5.1 Pristojnosti organov

Skupščina

Gre za najvišji organ zbornice, del katerega so vsi detektivi, ki imajo veljavno licenco za opravljanje detektivske dejavnosti in so vpisani v evidenco, ki jo vodi zbornica. Skupščine se skliče po potrebi, vendar vsaj enkrat letno (DeZRS, 2014).

Naloge skupščine:

- sprejema Statut zbornice in druge splošne akte;
- sprejema Kodeks poklicne etike detektivov RS;
- sprejema poslovnik dela;
- sprejema finančni načrt;
- voli in razrešuje predsednika, podpredsednika, člane upravnega odbora, člane nadzornega odbora in člane častnega razsodišča;
- imenuje in razrešuje člane komisij ter odborov;
- podeljuje častno članstvo zbornice, na predlog upravnega odbora;
- obravnava poročila organov zbornice;
- obravnava problematike dela detektivov in druga vprašanja, vezana na delo detektivov in detektivsko dejavnost;
- obravnava druga vprašanja v okviru svojih nalog, zakona, statuta in drugih aktov zbornice (DeZRS, 2014).

Vsi člani (aktivni detektivi) zbornice imajo torej pravico in hkrati dolžnost, da sodelujejo pri delu skupščine. Detektivi lahko volijo in so voljeni v različne organe zbornice, poleg tega pa so dolžni plačevati članarino zbornici ter druge prispevke, določene s strani upravnega odbora (DeZRS, 2014).

Upravni odbor

Upravni odbor je sestavljen iz devetih članov in je zadolžen za vodenje dela in poslovanja zbornice. Člane upravnega odbora izvoli skupščina, in sicer za mandat štirih let. Delo odbora vodi predsednik zbornice ter sklicuje in vodi seje upravnega odbora (DeZRS, 2014).

Naloge upravnega odbora:

- sklicuje skupščino in pripravi gradivo za skupščino;
- izvršuje sklepe skupščine;
- določa predloge statuta, kodeksa detektivske poklicne etike in drugih splošnih aktov zbornice, ki jih sprejema skupščina zbornice;◊ določa predlog finančnega načrta in sprejema zaključni račun zbornice;
- lahko sklene pogodbo o zavarovanju detektivov za škodo, ki bi utegnila nastati stranki v zvezi z opravljanjem detektivskega poklica, in določa višino detektivskega zavarovalnega prispevka zbornici;
- predlaga tarifne postavke detektivskih storitev in daje pojasnila o uporabi tarifnih postavk;
- odloča v upravnem postopku o vpisih v evidenco detektivov; v posebno evidenco detektivov tujih državljanov ter o izbrisih iz teh evidenc;
- daje soglasje k vpisu detektivske družbe v sodni register;
- predlaga izbris detektivske družbe iz sodnega registra, če ni pravno organizacijsko organizirana skladno z zakonom o detektivski dejavnosti;
- imenuje člane izpitne komisije, člane programskega sveta ter člane drugih komisij in odborov, ki jih ustanovi kot svoja delovna telesa;
- sprejema programe strokovnega izpopolnjevanja detektivov;
- sprejema programe za opravljanje detektivskega izpita;
- obravnava problematiko dela detektivov in druga vprašanja, ki se nanašajo na opravljanje detektivskega poklica, na skladen razvoj detektivske dejavnosti, na položaj in na materialne pogoje detektivov;
- odloča na drugi stopnji o pritožbah zoper odločbe častnega razsodišča;
- imenuje in razrešuje sekretarja zbornice;
- odloča o sklenitvi delovnih in pogodbenih razmerij z delavci strokovne službe zbornice;
- odloča o sklenitvi drugih pogodb;
- določa višino prispevkov (zneskov) iz 45. člena tega statuta;
- opravlja druge naloge, določene s tem statutom in z drugimi splošnimi akti zbornice (DeZRS, 2014).

Predsednik zbornice

Predsednika voli in razreši skupščine. V času njegove odsotnosti oz. zadržanosti ga nadomešča podpredsednik oz. član upravnega odbora s pooblastilom (DeZRS, 2014).

Naloge predsednika zbornice:

- zastopa in predstavlja zbornico doma in v tujini;
- izvršuje sklepe skupščine in upravnega odbora zbornice;
- podeljuje detektivske izkaznice in značke;
- podeljuje detektivske licence ter priznanja zbornice;
- izdaja sklepe in odločbe s področja svojih nalog;
- odobrava izplačila denarnih zneskov do vrednosti dva tisoč (EUR) tolarske protivrednosti po srednjem tečaju banke Slovenije, o čemer je dolžan polletno obveščati člane upravnega odbora zbornice;
- v nujnih primerih ukrepa v zadevah iz pristojnosti upravnega odbora zbornice, o čemer je dolžan obvestiti člane upravnega odbora v 15 dneh;
- podpisuje in objavlja splošne akte, katere je sprejela skupščina zbornice ali upravni odbor;
- daje predloge za uvedbo disciplinskega postopka pred častnim razsodiščem zoper detektive, ki so utemeljeno osumljeni, da so s svojim dejanjem ali ravnanjem storili disciplinski prekršek;
- opravlja druge naloge, za katere ga pooblasti upravni odbor (DeZRS, 2014).

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor je sestavljen iz štirih članov, ki jih izvoli skupščina, za mandat štirih let.

Naloge nadzornega odbora:

- nadzoruje finančno poslovanje zbornice;
- najmanj dvakrat letno pregleda finančno poslovanje in premoženjsko stanje zbornice;
- poroča upravnemu odboru in skupščini zbornice o pregledu finančnega poslovanja;
- pregleduje zaključne račune zbornice (bilanca uspeha in stanja) in sestavi poročilo za skupščino (DeZRS, 2014).

Častno razsodišče

Častno razsodišče je sestavljeno iz sedmih članov, ki jih izvoli skupščina, za mandat štirih let. Častno razsodišče odloča o postopkih v senatu treh članov, ki jih imenuje predsednik razsodišča. Postopke pred razsodiščem pa podrobneje ureja Pravilnik o postopku pred častnim razsodiščem Detektivske zbornice Slovenije (DeZRS, 2014).

Naloge častnega razsodišča:

- vodi postopke pred častnim razsodiščem;
- odloča o disciplinskih zadevah zoper detektiva;
- vodi postopek in odloča o sporih med člani zbornice oz. člani zbornice in tretjimi osebami (DeZRS, 2014).

Sekretar / Strokovna služba zbornice

Sekretarja oz. sekretarko zbornice imenuje in razreši upravni odbor, bodisi za določen ali nedoločen čas. Za to delo se lahko poteguje oseba, ki ima najmanj višjo izobrazbo ter pet let delovnih izkušenj (DeZRS, 2014).

Naloge sekretarja/sekretarke:

- vodi strokovno službo zbornice;
- skrbi za pripravo gradiva za nemoteno delo skupščine, odborov in drugih teles zbornice;
- druge naloge, ki jih določajo notranji akti zbornice (DeZRS, 2014).


6. Napotki za naročnike